(1)
Bezirgiannidou, Z.; Christoforidou, A.; Kontekaki, E.; Anastasiadis, A.; Papamichos, S.; Menexidou, H.; Margaritis, D.; Martinis, G.; Mandadakis, E. Hyperhemolytic Syndrome Complicating a Delayed Hemolytic Transfusion Reaction Due to Anti-P1 Alloimmunization, in a Pregnant Woman With HbO-Arab?-Thalassemia. Mediterr J Hematol Infect Dis 2016, 8, e2016053.