Dimou, Maria, and Panagiotis Panagiotidis. 2014. “TYROSINE KINASE INHIBITORS AND INTERFERON”. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 6 (1):e2014006. https://doi.org/10.4084/mjhid.2014.006.