Gong, Xiaoyuan, mianzeng yang, Dong Lin, Hui Wei, Ying Wang, Bingchen Liu, Chunlin Zhou, Kaiqi Liu, Shuning Wei, Benfa Gong, Guancji Zhang, Yuntao Liu, Yan Li, Xingli Zao, Shaowei Qiu, Ruxia Gu, Yingchang Mi, and Jianxiang Wang. “CANDIDEMIA IN PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIA: ANALYSIS OF SEVEN YEARS’ EXPERIENCE AT A SINGLE CENTER IN CHINA: Candidemia in Acute Leukemia”. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 12, no. 1 (January 1, 2020): e2020003. Accessed June 13, 2021. https://www.mjhid.org/index.php/mjhid/article/view/2020.003.