Krishnamurthy, Jairam, University of Nebraska Medical Center, United States