Akyol, Gulsah, Erciyes Stem Cell Transplantation Hospital, Department of Hematology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey