Takahashi, Takayuki, Kobe City Medical Center General Hospital, Japan