(1)
Lamprianidou, E.; Kordella, C.; Papoutselis, M.; Bezyrgiannidou, Z.; Nakou, E.; Papamichos, S.; Spanoudakis, E.; Giannopoulos, A.; Zoi, K.; Kotsianidis, I. Myeloid Neoplasms With Isolated Isochromosome 17q: A Yet to Be Defined Entity. Mediterr J Hematol Infect Dis 2017, 9, e2017066.