(1)
Zhang, Y.; Zhao, L.; Guo, Y.; liu, bei. Ixazomib-Associated Skin Exfoliation. Mediterr J Hematol Infect Dis 2022, 14, e2022045.