(1)
Qipa, E.; Acar, M.; Bozkurt, S.; Buyukdogan, M.; Sonmez, H. B.; Sayitoglu, M.; Erbilgin, Y.; Karakas, Z.; Hancer, V. S. NOVEL RUNX1 VARIATION IN B-CELL ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA. Mediterr J Hematol Infect Dis 2023, 15, e2023036.