mozzini, chiara, pesce, giancarlo, casadei, alder, girelli, domenico, & soresi, maurizio. (2019). ULTRASOUND AS FIRST LINE STEP IN ANAEMIA DIAGNOSTICS. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases, 11(1), e2019066. https://doi.org/10.4084/mjhid.2019.066