Bezirgiannidou, Zoe, Anna Christoforidou, Eftychia Kontekaki, Athanasios Anastasiadis, Spyros Papamichos, Helen Menexidou, Dimitrios Margaritis, George Martinis, and Elpidoforos Mandadakis. 2016. “Hyperhemolytic Syndrome Complicating a Delayed Hemolytic Transfusion Reaction Due to Anti-P1 Alloimmunization, in a Pregnant Woman With HbO-Arab?-Thalassemia”. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 8 (October):e2016053. https://doi.org/10.4084/mjhid.2016.053.