Gong, Xiaoyuan, mianzeng yang, Dong Lin, Hui Wei, Ying Wang, Bingchen Liu, Chunlin Zhou, et al. 2020. “CANDIDEMIA IN PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIA: ANALYSIS OF SEVEN YEARS’ EXPERIENCE AT A SINGLE CENTER IN CHINA: Candidemia in Acute Leukemia”. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 12 (1):e2020003. https://doi.org/10.4084/mjhid.2020.003.