Liu, Yan, Beichen Cui, Chunmei Pi, Xiaohong Yu, Zhiwei Liu, Xiang Li, Liping Ma, and Cong Wang. 2021. “ANALYSIS OF PROGNOSTIC RISK FACTORS OF BLOODSTREAM INFECTIONS IN BEIJING COMMUNITIES: A RETROSPECTIVE STUDY FROM 2015 TO 2019”. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 13 (1):e2021060. https://doi.org/10.4084/MJHID.2021.060.