Jin, Fang, Fuchu Qian, Dongli Li, Chenxin Yan, and Weihua Zou. 2022. “Molecular Characteristics of Hepatitis B Virus in Children of Huzhou Area, China”. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 14 (1):e2022061. https://doi.org/10.4084/MJHID.2022.061.