Treating relapsed/refractory acute myeloid leukemia with chidamide, fludarabine, cytarabine and granulocyte-colony stimulating factor with subsequent bridging to myeloablative allogeneic hematopoietic stem cell transplantation Treating relapsed/refractory acute myeloid leukemia with chidamide, fludarabine, cytarabine and G-CSF

Main Article Content

Wen Yao
Xinchen Fang
Peng Jiang
Juan Tong
Liangquan Geng
Xiaoyu Zhu
Baolin Tang
Xiang Wan
Kaidi Song
Lei Zhang
Ping Qiang
Guangyu Sun
Yongsheng Han
Huilan Liu
Zimin Sun

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.


Abstract 1349
PDF Downloads 366
HTML Downloads 160